Årsmøte 2021 referat 23.03.2022

Referat fra årsmøte for 2021         Storesund Båtforening.
Sted: Storesund Båtforenings lokale    23.03.2022.

Fremmøtte: 10	hvorav 10 stemmeberettiget.

Sak 1.	Åpning og godkjenning.

•	Harry Hagenberg ønsket velkommen til årsmøte.
•	Harry Hagenberg ble valgt til møteleder, Ole Totland ble valgt til referent.      
•	Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 2.	Valg av medlemmer til å signere årsmøteprotokoll for 2021

Harry Hagenberg og Bjærne Mælen ble valgt til å signere protokoll

Sak 3.	Årsberetning 2021

Harry Hagenberg gjennomgikk årsberetningen. Tilføyd at det var en båt som sank og ble tatt opp med kranbil. Det ble kommentarer på at utredning om oppføring av ekstra boder ikke er kommet videre med prosessen, det tas videre i kommende år 2022. Årsberetning for 2021 ble godkjent.

Sak 4.	Regnskap 2021

Ole Totland gjennomgikk regnskap 2021.Regnskap er godkjent og signert av klubbens valgte revisor Ingolf Steensnes. Det innkom ingen innsigelser på regnskap 2021. Regnskap 2021 ble godkjent.

Sak 5.	Medlemskontingent for 2021.
Styret foreslo å beholde medlemskontingentene uforandret på kr 550.
Styrets forslag ble godkjent. 

Sak 6. Budsjett 
Styrets forslag til budsjett for 2022 ble gjennomgått. Budsjettet ble godkjent.

Sak 7 Innkomne forslag
Ingen innkomne fra medlemmer, 2 forslag innkomne fra styret.

Forslag1:
Regel at avtroppende formann går inn som leder i valgkomiteen. Forslag ble godkjent.
 

Forslag 2:
Grunnet nye regler for bruk av strøm i havna er klubben pålagt internkontroll, styret har forslag om at styret gis fullmakt til å lage internkontroll og regler for tilkobling og bruk av strømnettet i havna. Og at årsmøtevedtaket gir styret fullmakt til å sette gebyr/sanksjoner på misbruk. Forslag ble godkjent.

Sak 8. Valg av styre.
8 personer på valg.
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem.
Benkeforslag på nytt medlem til valgkomiten, Idar Ådnesen erstatter for Severin Knutsen
Benkeforslag ble godkjent.
Valgkomiteens innstilling ble ellers godkjent.

Styret i Storesund Båtforening 2022.

: Formann  	        Sigmund Lillesund  		Formann	 	    Valgt for 1 år
: Styremedlem     	Torill Pettersen  		    Regnskap		Valgt for 2 år 
: Styremedlem	    	Ole Totland    		    Sekretær 		Valgt for 1 år 
: Styremedlem     	Alf Kristian Kvalevåg 	    Havnesjef  		1 år igjen
: Styremedlem		    Kristoffer Heggheim     	Dugnadskomite	Valgt for 2 år
: Styremedlem		    Dan Magne Gaard		    Dugnadskomite	 Valgt for 2 år
: Styremedlem     	Leif Johan Røthe	   	    Dugnadskomite  	 Valgt for 1 år
: Sryremedlem    	    Jan Atle Oa		 	    Dugnadskomite	 Valgt for 1 år

Valgkomite:
: Harry Hagenberg								 Valgt for 2 år
: Idar Ådnesen									 Valgt for 2 år
: Kjetil Ø Knutsen 								 1 år igjen

Revisor
: Ingolf Steensnes								1 år igjen


-Årsmøte hevet-

Torvastad 23.03.2022


---------------------------------				----------------------------------	
Harry Hagenberg					Bjarne Mælen