Reglement

Reglement Andelseier

REGLEMENT FOR INNSKUDDSHAVER AV BÅTPLASS I STORESUND BÅTFORENING

 • §1a: Enhver innskuddshaver må være medlem i Storesund Båtforening, og er forpliktet til å rette seg etter dette reglement. Båtplassen skal bare benyttes av båteier og kan ikke framleies/utlånes. Blir båtplassen liggende ubenyttet av båteier utover et tidsrom på en -1- måned (gjelder ikke i ferien), skal foreningen varsles. Foreningen kan disponere båtplassen i perioder hvor den ikke benyttes av båteieren. Innskuddshaver skal være eier av båten som ligger i havnen, og dette skal kunne dokumenteres med godkjent forsikring og registreringsbevis.
 • §1b: Båtplassen kan gå i arv fra foreldre til sønn eller datter.
 • §1c: Bruk av vann til rengjøring og tankfylling, og strøm til el.verktøy, arbeidslys og lading inngår i kontigent og årsavgift. Vann og strøm koster penger for foreningen og en ber derfor om at det vises måtehold. Se forøvrig oppslag ¡ strømskap og oppslagstavle.
 • §2: Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket. Alle båter skal minimum være ansvarsforsikret. Enhver båte¡er må sørge for en for han tilfredstillende forsikringsdekning utover dette.
 • §3: Båtene skal være skikkelig fortøyd og skal være utstyrt med minst tre -3- egnede fendere på hver side. Fortøyningsbøye og bunnfeste er foreningens ansvar. Ingen båter må være slik fortøyd at skade eller ulempe påføres andre båter, brygger, leidere eller annet utstyr i havna. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar. Båtforeningen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av dårlige fortøyninger eller fendere. Blir ikke slike pålegg etterkommet KAN båtforeningen utføre dette for båteiers regning. Det må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. Etter landsetting skal alle fortøyninger fjernes eller henges opp.
 • §4: Det er forbudt å legge joller eller annet utstyr på kaienes eller moloens normale gang eller kjøreareal. Slikt utstyr skal fortrinsvis lagres på dertil egnet sted, etter nærmere instruks. Innen 15.juni skal alle båter fjernes fra oppagsplass. I spesielle tilfeller kan der søkes dispensasjon. Er båten ikke fjernet eller dispensasjon gitt, kommer den i reglementet forpliktende avtale til anvendelse (§12).
 • §5: Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Bukker, krybber og tekningsmateriale kan evt. lagres på anvist sted. Båtforeningen kan forlange bukker av god kvalitet for å ivareta sikkerheten på opplagsplassen.
 • §6: Tilgrising av havn og andre båter må ikke forekomme. Med tilgrising menes oljesøl, fiskeslo, tømming av septik, sprøytemaling etc.
 • §7: Bàtforeningen påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplassen, opplagsplass, parkeringsplass eller annet utstyr i havnen.
 • §8: Er ikke avgift og/eller kontigent betalt, eller andre muntlige pålegg etterkommet, etter de retningslinjer som årsmøtet setter opp, varsles båteier i rekommandert brev til den oppgitte adresse og gis 14dagers frist fra varslingsdato til å ordne sitt forhold. Er ikke forholdet ordnet ved fristens utløp eller avtale gjort med båtforeningen, anses plassen for oppsagt. Evt. økonomisk mellomværende vil bli oppgjort etter §12 i dette reglement.
 • §9a: Det er opptil det sittende styre å avgjøre om der er plass til den båt der ønskes plass for. Det er videre opptil det sittende styre å bestemme evt. foreta omrokkeringer i havna for å få den best mulige utnyttelse. Ved bytte av båt må foreningen forespørs før ankomst til havna. Det er satt en max. båtstørrelse på 42 fot i havnen. Styret kan gi disp. for større båter dersom der er plass i havnen.
 • §9b: Den enkelte innskuddshaver i havna kan bli pålagt inntil 10 timer dugnad i året, for vedlikehold.
 • §10: Innskuddshaver plikter å holde foreningens område i akt og ære og ikke la sin båt forfalle og/eller bli liggende igjen på opplagsplassen, synke eller på annen måte forvolde foreningen ulempe.
 • §11: Innskuddshaver som ønsker å selge sin båtplass må være innforstått med at oppgjør først skjer når båtforeningen har fått solgt andelen og fått oppgjør for denne. Samme prosedyre følges hvis en av innskuddshaver blir forvist fra havna p.g.a. brudd på lover, reglementer eller forskrifter.
 • §12: Medlemmene forplikter seg til overholdelse av alle foreningens og havnens vedtekter gir også foreningen fullmakt til å selge eller på annen måte avhende andeleiers båt for å dekke det evt. økonomiske mellomværende mellom innskuddshaver og båtforening.

Dette reglement er vedtatt av årsmøtet 25.feb.1997
§12 endret etter årsmøtevedtak 31.01.10
§9a endret etter årsmøtevedtak 13.01.11 

Reglementtekst er endret til innskuddshaver, årsmøtevedtak 16.02.14 

§9a endret etter årsmøtevedtak 13.01.11                                                                           §1a endret etter årsmøtevedtak 01.02.15

Reglement Leietaker

REGLEMENT FOR LEIE AV BÅTPLASS I STORESUND BÅTFORENING

 • §1.1: Enhver leier må være medlem i Storesund Båtforening og er forpliktet til å rette seg etter dette reglement. Bàtplassen skal bare benyttes av båteier og kan ikke framleies/utlànes. Blir båtplassen liggende ubenyttet av båteier utover et tidsrom på en -1- måned (gjelder ikke i ferien) skal foreningen varsles. Foreningen kan disponere båtplassen i perioder hvor den ikke benyttes av båteieren.
 • §1.2: Bruk av vann til rengjøring og tankfylling, og strøm til el.verktøy arbeidslys og lading inngår i kontigent og leie. Vann og strøm koster penger for foreningen og en bør derfor om at det víses måtehold. Se forøvrig oppslag i strømskap og oppslagstavle.
 • §2: Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket. Alle båter skal minimum være ansvarsforsikret.Enhver båteier må sørge for en for han tilfredstilfende forsikringsdekning utover dette.
 • §3: Båtene skal være skikkelíg fortøyd og skal være utstyrt med minst tre -3- egnede fendere på hver side. Fortøyningsbøye og bunnfeste er foreningens ansvar. Ingen båter må være slik fortøyd at skade eller ulempe påføres andre båter, brygger, leidere eller annet utstyr i havna. Skader av nevnte art medfører erstatningsansvar. Bâtforeningen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av dårlige fortøyninger eller fendere. Blir ikke slike pålegg etterkommet KAN båtforeningen utføre dette for båteiers regning. Det må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. Etter landsetting skal alle fortøyninger fjernes eller henges opp.
 • §4: Det er forbudt å legge joller eller annet utstyr på kaienes eller moloens normale gang eller kjøreareal. Slikt utstyr skal fortrinsvis lagres på dertil egnet sted, etter nærmere instruks. Innen 15.iuni skal alle båter fjernes fra opplagsplass I spesielle tilfeller kan der søkes dispensasjon. Er båten ikke fjernet eller dispensasjon gitt, kommer den i reglementet forpliktende avtale til anvendelse (§10).
 • §5: Etter sjøsetting skal opplagsplassen ryddes. Bukker, krybber og tekningsmaterialer kan evt. lagres på anvist sted. Båtforeningen kan forlange bukker av god kvaritet for å ivareta sikkerheten på opplagsplassen.
 • §6: Tilgrising av havn og andre båter må ikke forekomme. Med tilgrising menes: oljesøl, fiskeslo, tømming av septik, sprøytemaling etc.
 • §7: Båtforeningen påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplassen, opplagsplassen, parkeringsplass eller annet utstyr i havnen.
 • §8: Er ikke leie betalt, eller andre muntlige pålegg etterkommet, etter de retningslinjer som årsmøtet setter opp, varsles båteier i rekommandert brev til den oppgitte adresse og gis 14 dagers frist fra varslingsdato til å ordne sitt forhold. Er ikke forholdet ordnet ved fristens utløp eller avtale gjort med båtforeningen, anses plassen for oppsagt. Evt. økonomisk mellomværende vil bli oppgjort etter §10 i dette reglement.
 • §9: Det er opptil det sittende styre å avgjøre om der er plass til den båt der ønskes plass for. Det er videre opptil det sittende styre å bestemme evt. omrokkeringer i havna for å få den best mulige utnyttelse. Det er satt en max. båtstørrelse på 42 fot i havnen. Styret kan gi disp. for større båter dersom der er plass i havnen.
 • §10: Medlemmene forplikter seg til overholdelse av alle foreningens og havnens vedtekter gir også foreningen fullmakt til selge eller pâ annen måte avhende leitakers båt for å dekke det evt. økonomiske mellomværende mellom leietaker og båtforening.

Dette reglement er vedtatt av årsmøtet 25 feb 1997
§10 endret etter årsmøtevedtak 31.01.10
§9 endret etter årsmøtevedtak 13.01.11