Styremøte 18.02.08

Styremøte med orientering om utbygging av Perestranda.


Oppmøtte:
Fra SBF: Jan-Atle Oa, Jostein Hauge, Bjarne Mælen, Torill Pettersen, Odd Franseth og Svein Hauge.
Fra Allianse Invest: Gunnar Hop, Lars Sigvart Hop, Birgitte Storesund.

Representanter for Storesund Båtforening og Perestranda AS møttes mandag 18.02 for å diskutere prosjektet på Perestranda og hvilke følger dette får for båtforeningen.

I det vesentligste ble 2 saker diskutert; Adkomst til Perestranda og eventuell utvidelse av båtforeningens anlegg.

– Båtforeningen leier tomt av Karmøy kommune og har laget det eksisterende anlegget på dugnad. De er kjent med den innregulerte veien som kommunen forutsetter brukt til Perestranda, men frykter at en utvidet bruk av denne veien vil få negative konsekvenser for foreningen. Perestranda AS oppfordres til å vurdere andre adkomstalternativer.
Som momenter fremhever de at den eksisterende veien ikke er dimensjonert for trafikk til et aktivt boligområde og i alle fall ikke for tungtrafikk i anleggsfasen. Dette kan medføre skader på båtanlegget. Ellers vil trafikk medføre støy og støv utover dagens situasjon.
Perestranda AS vurderer gjerne adkomstalternativene, men det er kommunen som har det avgjørende ordet i sakens anledning.

– Angående utvidelse av båtforeningens anlegg har foreningen sine betenkeligheter. Foreningen frykter de økonomiske og praktiske konsekvensene av en slik utvidelse, men er åpne for å diskutere løsninger knyttet til dette. Dersom en slik utvidelse skal finne sted må det ikke få negative konsekvenser for foreningens økonomi. Båtforeningen er vennlig stilt til en eventuell ny båtforening på nabotomten.

Vi tar signalene fra båtforeningen med oss videre i prosjektet og vil holde en aktiv dialog fremover.

Med vennlig hilsen Lars Sigvart Hop

Alliance Invest AS

Postboks 243

4291 Kopervik

Tlf. 52 85 18 88

Mob. 41 305 007

Web: www.hop.no